A A A _Drukuj

Wspólnotowe tymczasowe świadectwa zdolności żeglugowej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz.U. z 2010r. Nr 108, poz. 704)

I Statki podlegające wydaniu tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej

Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się:

 • statkom, które za zgodą właściwego organu muszą odbyć podróż do określonego miejsca w celu uzyskania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

 • statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej zostało przedłożone właściwemu organowi w celu dokonania w nim zmian wynikających ze zmiany nazwy lub właściciela, wszelkich ponownych pomiarów, a także ze zmiany rejestracji lub portu macierzystego;

 • statkom, których armator złożył wniosek i oczekuje na wystawienie duplikatu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

 • statkom, którym właściwy organ odmówił wydania, przedłużenia lub cofnął wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, a jego armator odwołał się od jednej z tych decyzji;

 • statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej jest w trakcie opracowania po pozytywnie zakończonej inspekcji technicznej;

 • statkom, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki wymagane dla wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

 • statkom, których stan na skutek uszkodzenia nie jest zgodny ze wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej;

 • scalonym materiałom pływającym i obiektom pływającym, w przypadku konieczności przeprowadzenia przewozu specjalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

 • statkom, w których przyjęto określone rozwiązania w zakresie ich budowy albo zamontowano lub wykorzystano materiały, urządzenia lub wyposażenie niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34b ust. 3 ustawy, do czasu uznania ich za równoważne przez właściwe organy Unii Europejskiej

II Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • zgoda na odbycie podróży, dla statków o których mowa w pkt. 1

 • kserokopia wniosku o dokonanie zmian lub wydanie duplikatu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (pkt 2 lub 3)

 • kserokopia decyzji oraz odwołania od decyzji właściwego organu (pkt 4)

 • kserokopię zaświadczenia z przeprowadzonej inspekcji technicznej (pkt 5)

 • zezwolenie na przewóz specjalny (pkt 8)

III Terminy ważności wspólnotowego tymczasowego świadectwa

Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju i przeznaczenia statku:

 • pkt 1, 6-8, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na jednorazową określoną podróż odbytą w określonym czasie nie dłuższym niż miesiąc;

 • pkt 2-5, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na okres nie dłuższy niż dwa miesiące

 • pkt 9, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na okres 6 miesięcy, z możliwością każdorazowego przedłużenia na okres kolejnych 6 miesięcy do momentu wydania stosownej decyzji przez właściwe organy Unii Europejskiej

IV Opłaty

Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej – 100 zł

V Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

VI Uwagi

Podstawę do wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie dokumentów wymienionych powyżej lub wyciągi z tych dokumentów.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron