A A A _Drukuj

Statut prawny Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów (Dz. U. z 2018 r. poz.1841).
Organizację i zakres działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie określa statut organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (Dz. Urz. MGMiŻŚ pod poz. 32 w roku 2018.)

 

ZARZĄDZENIE Nr 32

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

 

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

Załącznik do zarządzenia Nr 32
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 21 września 2018 r. (poz.  32)

STATUT
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

§ 1.

  1. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694) oraz niniejszego statutu.
  2. Urząd zapewnia obsługę Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwanego dalej „Dyrektorem”, będącego terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej.

§ 2.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące piony:

1) Nadzoru nad Żeglugą Śródlądową, Drogami Wodnymi i Inspekcji Technicznych;

 2) Administracyjno-Finansowy.

2. W skład Urzędu wchodzi także centrum RIS.

3. W pionach, o których mowa w ust. 1, do realizacji określonych zadań Dyrektora, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy.

4. W zależności od potrzeb, w pionach, o których mowa w ust. 1, dla realizacji zadań Dyrektora mogą być tworzone biura, wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska.

§ 3.

Organizację wewnętrzną Urzędu oraz szczegółowy zakres zadań pionów, o których mowa w § 2 ust. 1, biur, wydziałów, zespołów oraz samodzielnych stanowisk utworzonych na podstawie § 2 ust. 4, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 4.

Zakres działania Dyrektora obejmuje sprawy wynikające w szczególności z:

  1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

  2. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.1));

  3. ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970);

  4. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629);

  5. ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 387, 650 i 1629);

  6. odrębnych przepisów

projektowanie stron SSI - projektowanie stron