A A A _Drukuj

Nabór na stanowisko: specjalista ds. łączności i ruchu żeglugowego

« powrót
17.03 2017

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: łączności i ruchu żeglugowego

Urząd Żeglugi Śródlądowej w SzczecinieMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin

Obszar działania systemu RIS
ADRES URZĘDU:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie

WARUNKI PRACY

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie oraz z użyciem radiotelefonów i radarów.
Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących. Brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych.
Czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie objętym systemem RIS jednostkami pływającymi nieprzystosowanymi do przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Bieżąca kontrola obszaru objętego działaniem RIS pod względem sytuacji żeglugowej, hydrologicznej i meteorologicznej oraz bieżąca aktualizacja serwisu hydro-meteorologicznego
 • Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, udział w tworzeniu nowych oraz modyfikacji istniejących systemów monitorowania ruchu wodnego i przekazywanie informacji właściwym instytucjom i służbom
 • Monitorowanie statków stanowiących zagrożenie dla żeglugi, w tym statków przewożących ładunki niebezpieczne oraz odbieranie raportów o wypadkach i katastrofach na odcinku objętym systemem RIS
 • Wspomaganie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania rozlewów na obszarach objętych działaniami Centrum RIS
 • Inicjowanie, na polecenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, działań koordynacyjnych dotyczących wydarzeń mających znamiona akcji specjalnych (takich jak alarmy: lodowe, rozlewowe, powodziowe) w polskich obszarach objętych działaniem Centrum RIS
 • Przekazywanie informacji pozyskanych z systemu RIS właściwym instytucjom i służbom
 • Opracowywanie i zarządzanie taktycznymi i strategicznymi informacjami o ruchu
 • Zarządzanie sensorami radarowymi, urządzeniami systemu Automatycznej Identyfikacji Statków AIS, system nadzoru wizyjnego CCTV, systemem poprawek DGPS
 • Weryfikacja prawidłowej pracy systemów radionawigacyjnych
 • Gromadzenie i archiwizowanie danych z sensorów RIS, takich jak czujniki meteorologiczne, wodowskazy, obrazy z kamer, obrazy radarowe, dane DGPS oraz łączność VHF
 • Zarządzanie systemem elektronicznego raportowania statków (ERI)
 • Opracowywanie i aktualizacja procedur elektronicznego raportowania statków
 • Prowadzenie baz danych monitorowanych statków
 • Prowadzenie nasłuchu i komunikacji VHF
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urządzeń łączności radiowej
 • Współpraca przy aktualizacji RIS-index
 • Współpraca przy opracowywaniu i publikowaniu informacji dla kapitanów (NtS)
 • Współpraca i współdziałanie ze służbami kontroli ruchu morskiego (VTS, VTMS), urzędów morskich oraz administracją rybołówstwa morskiego, a także służbami izb celnych i służbami informacyjno-ostrzegawczymi urzędów morskich, wojewodów, Policji i innych instytucji, szczególnie w zakresie monitorowania statków oraz nadzoru ruchu, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi na obszarze działania Centrum RIS
 • Współdziałanie ze służbami kontroli ruchu statków (VTT) innych państw
 • Współpraca z administracją drogi wodnej objętej obszarem RIS oraz dróg wodnych przyległych do tego obszaru, tj. RZGW Szczecin, WSA Eberswalde i Urząd Morski w Szczecinie w zakresie interoperacyjności i harmonizacji usług RIS z istniejącymi systemami
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej oraz instytutami badawczymi w zakresie interoperacyjności i harmonizacji usług RIS z istniejącymi systemami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • znajomość problematyki żeglugi śródlądowej
 • znajomość zagadnień związanych z urządzeniami nawigacyjnymi
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • biegła znajomość komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • kwalifikacje w służbie pokładowej statków śródlądowych lub morskich, potwierdzonych stosownymi świadectwami lub patentami
 • dobra znajomość języka niemieckiego
 • świadectwo operatora radiotelefonisty VHF
 • świadectwo obserwatora radarowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalista ds. łączności i ruchu żeglugowego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • świadectwo operatora radiotelefonisty VHF
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego
 • świadectwo obserwatora radarowego
 • kopia dokumentów kwalifikacyjnych w służbie pokładowej statków śródlądowych lub morskich, potwierdzonych stosownymi świadectwami lub patentami

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 marca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
  sekretariat - pok. nr 29, parter
  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 43 40 279. 
projektowanie stron SSI - projektowanie stron