A A A _Drukuj

Nabór na stanowisko do spraw: Środków Trwałych i WNiP

« powrót
08.11 2016

 
   

 Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
   

 

 Specjalista
do spraw: Środków Trwałych i W N i P

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 


Adres urzędu
    plac Stefana Batorego 4
    70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:
    Szczecin 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 • Prowadzenie w programie komputerowym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Kontrola obiegu dokumentów środków trwałych;
 • Zapewnianie bieżącej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej dot. środków trwałych;
 • Wystawianie dokumentów WT, OT,PN, LT itp.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku ruchomego i nieruchomości UŻŚ Szczecin;
 • Prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji;
 • Prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników Urzędu oraz spisów inwentarza majątku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
 • Uzgadnianie okresowo sald dot. środków trwałych z Działem Finansowo-Księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Ewidencja księgowa i analiza kont księgowych związanych z przejęciem zakończonych zadań inwestycyjnych ( środki trwałe i WNiP), ewidencja, przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, sprzedaży
 • Okresowe kontrole stanu posiadanego majątku UŻŚ Szczecin oraz Placówkach Terenowych i statkach inspekcyjnych;
 • Przygotowanie raportów z zakresu śodków trwałych na bieżące potrzeby GUS, banków i innych instytucji;
 • Wsparcie Działu Finansowego w bieżącej pracy i efektywnym funkcjonowaniu;
 • Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych oraz wprowadzanie do systemu księgowego dokumentów księgowych-gotówkowych i bezgotówkowych oraz wykonywanie czynności finansowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej;
 • Potwierdzanie i weryfikacja sald kont;
 • Nadzór nad Zarządzeniami Wewnętrznymi Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w tym:opracowanie Zarządzeń, weryfikacja aktualnie posiadanych Zarządzeń,prowadzenie rejestru Zarządzeń UŻŚ Szczecin;
 • Inne prace ,zlecone przez przełożonego.

  Warunki pracy
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca z komputerem w godzinach pracy Urzędu,przez 8 godzin.
 • Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak mozliwości przystosowania istniejących.

    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska praca
    - budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych;
    - b
rak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i brak możliwości przystosowania istniejących.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne , specjalność: księgowość i finanse
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata gospodarka składnikami majątkowymi lub równoważnymi
 • Posiadanie Certyfikatu Księgowego;
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o Ordynacji Podatkowej;
 • Znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych:
 • Znajomość gospodarki kasowej w jednostkach budżetowych;
 • Obsługa komputera /środowisko MS Office/;
 • Znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi i ich ewidencji;
 • Dokładność i skrupulatność;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Prawo jazdy kat. B - czynne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość w zakresie obsługi Programu OPTIMA COMARCH lub równoważne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata /kandydatki o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

 

Termin składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Żeglugi Śródlądowej
70-207 Szczecin
pl. S.Batorego 4
pok.29,parter,sekretariat z dopiskiem: "Specjalista ds.Gospodarki Materiałowej"

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Oferty odrzucone lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 43 22 841.

 

  

Ogłoszenie także ukazało się w:  https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/5173

projektowanie stron SSI - projektowanie stron