A A A _Drukuj

Nabór na stanowisko Informatyk do spraw obsługi systemów bazodanowych

« powrót
09.05 2016

 
   

 Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
   

 

 Informatyk
do obsługi systemów bazodanowych

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 


Adres urzędu
    plac Stefana Batorego 4
    70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:
    Szczecin 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

- bieżąca obsługa baz danych statków śródlądowych i aktualizacja danych w tych bazach;
- opracowywanie i wdrażanie wzorów formularzy;

- bieżące eliminowanie usterek sprzętu i oprogramowania na komputerach użytkowników;
- gospodarowanie i ewidencja zasobami sprzętowymi;
- administrowanie systemem zarządzania;
- prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

Warunki pracy
    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
    - praca z komputerem w godzinach pracy urzędu przez 8 godzin.;
    - praca w siedzibie Urzędu. 
  
 

    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska praca
    - budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych;
    - b
rak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i brak możliwości przystosowania istniejących.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne
- wykształcenie: wyższe profil informatyczny
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego obszar związany z obsługą systemów operacyjnych,bazami danych MS SQL,MySQL,PostGreSQL lub pokrewną ,praktyczną znajomością systemów bazodanowych

pozostałe wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość zagadnień w dziedzinie serwerowego sprzętu komputerowego,w tym: wieloprocesorowych serwerów klasy blade,środowiska wirtualnego w oparciu o produkty VMware,zewnętrznych macierzy dyskowych,systemów tworzenia kopii zapasowych,zasad działania i konfiguracji sieci komputerowych,w tym urządzeń typu switch,router,firewall,
 • znajomość zasad działania i konfiguracji usług sieciowych,w tym:IMAP/POP,SMTP,DNS,DHCP,HTTP,FTP;
 • praktyczna znajomość środowisk systemowych MS Windows oraz Linux;
 • umiejętności z zakresu diagnostyki,serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację oraz korzystanie z fachowej dokumentacji technicznej;
 • znajomość Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o żegludze śródlądowej wraz z późniejszymi zmianami;
 • znajomość Ustawy z dnia 11 września 2015r.o zmianie ustawy o żęgludze śródlądowej;

wymagania dodatkowe

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu postępowania administracyjnego,zamówień publicznych(a w szczególności Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych w zakresie pozwalającym na przygotowanie dokumentacji przetargowej);
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z fachowej dokumentacji technicznej;
  komunikatywność,umiejętność pracy w zespole,samodzielność,kreatywność,kultura osobista,szacunek dla drugiego człowieka,umiejętność słuchania i wysławiania;
 • skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów stwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy,zaświadczeniem o zatrudnieniu lub odbytym stażu zawodowym;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku informatyka(kandydat wyłoniony w drodze naboru,przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania wstępne);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych,
 • złożone dokumenty składający podpisuje własnoręcznie;  Inne dokumenty i oświadczenia:
  - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


Termin składania dokumentów:
    15-05-2016 


Miejsce składania dokumentów:
    Urząd Żeglugi Śródlądowej
    plac Batorego 4 pokój 29
    70-207 Szczecin
    do dnia 15 maja 2016 r. do godz. 16.15.
    Dodatkowe informację dot. naboru pod tel:
    91 4340279 lub 914322851.

 

Inne informacje:
Dokumenty należy złożyć osobiście lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem" Nabór na stanowisko Informatyk ds. bazy danych statków w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie".

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego) i zostaną komisyjnie zniszczone

  

Ogłoszenie także ukazało się w: 

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=180664&p_insert=04-MAY-16

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron