A A A _Drukuj

Wspólnotowe świadectwa zdolności żeglugowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz.U. z 2010r. Nr 110, poz. 731)

I Statki podlegające wspólnotowemu świadectwu zdolności żeglugowej

Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla:

 • statków o długości nie mniejszej niż 20 m,

 • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3,

 • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa powyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych,

 • statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów

 • statków przeznaczonych do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw

II Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

Do wniosku o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej należy załączyć:

 • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską;

 • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu;

 • decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki;

  W przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, dodatkowo:

 • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.

III Termin ważności wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju statku, nie dłuższy jednak niż:

 • 5 lat – w przypadku statku pasażerskiego;

 • 10 lat – w przypadku statku innego niż statek pasażerski

IV Opłaty

 • wspólnotowe  świadectwo zdolności żeglugowej – 150 zł

 • przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej- 50zł

 • dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej- 25zł

 • duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej- 50zł

V Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

VI Uwagi

Podstawę do wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie dokumentów wymienionych powyżej lub wyciągi z tych dokumentów.

Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, może przedłużyć termin ważności wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej bez przeprowadzenia inspekcji technicznej statku na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli statek jest przebudowywany lub znajduje się w miejscu, w którym nie ma możliwości przeprowadzenia inspekcji technicznej.  Przedłużenie terminu ważności wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej odnotowuje się w tym świadectwie.

W przypadku gdy wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej zostało utracone lub uległo zniszczeniu, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora. 

Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki powyżej określone.

We wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się zmian na wniosek armatora.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron