A A A _Drukuj

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin (zwany dalej „UŻŚ”, „Urzędem”);
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w UŻŚ. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail iod@szczecin.uzs.gov.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań UŻŚ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) i h) RODO;
 4. Urząd przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Podstawą ww. działania mogą być przepisy prawa (np. ZUS, administracja skarbowa, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora ubezpieczeniowego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego);
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania;
 7. W przypadku określonym w pkt 5 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217);
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile taka zgoda była wyrażana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać bezpośrednio w siedzibie Urzędu lub kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych lub na adres poczty elektronicznej IOD;
 11. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a w zależności od sytuacji może być wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach niepodanie danych może warunkować realizację zadań ustawowych lub zawarcie umowy, których jesteście Państwo Podmiotem;
 13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron