A A A _Drukuj

Dyrektor Urzędu

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

dr inż. Piotr Durajczyk

  1. Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawnieniem żeglugi na śródlądowych drogach wodnychw zakresie unormowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej.
  2. Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie należy :

nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej;

przeprowadzenie inspekcji statków;

weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglugowym;

kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych , w portach, przystaniach i zimowiskach;

kontrola stanu oznakowania szlaku żeglowego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów,

przeprowadzenie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,

kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przezstatek ładunku z tymi dokumentami;

kontrola obcych statkow w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy;

współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrona środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych  i zadań o charakterze niemiliarnym, w szczegolności zapobiegania aktom terroru i likwidacji ich skutków;

rozpatrywania skargw sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową;

przeprowadzanie pomiaru i inspekcji technicznej statku;

zarządzanie usługami informacji rzecznej RIS.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron