A A A _Drukuj

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania:

 • patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej (klasy A i klasy B)
 • patentu żeglarskiego szypra żeglugi śródlądowej
 • patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej
  oraz:
 • świadectwa eksperta ADN (eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych)
 • świadectwo obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu, nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu powinna złożyć do Sekretariatu Komisji:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu, ze wskazaniem odcinka drogi wodnej oraz kategorii i rodzaju statku, o które zabiega wnioskodawca;
 • poświadczoną kopię świadectwa zdrowia, potwierdzającego stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej na określonym stanowisku;
 • wyciąg pływania, sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy

i potwierdzony przez właściwy Urząd Żeglugi Śródlądowej;

 • wyciąg pływania potwierdzony przez właściwy organ o praktyce pływania na morskich wodach wewnętrznych lub odpis innego dokumentu stwierdzającego posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych – przy ubieganiu się o patenty żeglarskie kapitanów żeglugi śródlądowej klasy A;
 • potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego (dotyczy osób, które ukończyły Technikum Żeglugi Śródlądowej);
 • potwierdzoną kopię poprzedniego dokumentu kwalifikacyjnego;
 • 2 fotografie o wymiarach 2×2,5 cm;
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości: 150 zł za egzamin na patent, a 100 zł za egzamin na świadectwo kwalifikacyjne
  Nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000.

Przewiduje się przeprowadzanie egzaminów w 2 sesjach (wiosennej i jesiennej). Terminy egzaminów ustalane są w zależności od ilości przyjętych wniosków. Aby zwołać sesję egzaminacyjną – do Komisji musi wpłynąć co najmniej 10 wniosków. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów, dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów w terminie dodatkowym.

Kursy przygotowawcze do egzaminów organizowane są między innymi przez:
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich przy Akademii Morskiej w Szczecinie
tel. (91)48 09 717
fax. (91)48-09-489
e-mail: sdko@am.szczecin.pl

projektowanie stron SSI - projektowanie stron