A A A _Drukuj

Wydawanie i weryfikacja żeglarskich książeczek pracy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2002, Nr 70, poz. 651).

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

wniosek

  • dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
  • świadectwo o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm,
  • oraz przedłożyć do wglądu dowód osobisty albo paszport,
  • dowód wpłaty opłaty za żeglarską książeczkę (wpłaconej bezpośrednio na konto Ministerstwa Infrastruktury).

II Opłaty

żeglarska książeczka pracy – 30 zł

Wpłat za żeglarską książeczkę pracy należy dokonywać na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie::

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Szczecinie
ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1
70-952 Szczecin

Nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000
tytułem: żeglarska książeczka pracy
tytułem cd. Cz. 39 rozdz. 60042 § 069

Opłata za weryfikację Żeglarskiej Książeczki Pracy
Konto Gminy Miasta Szczecin

Nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Kwota 10 zł

Tytułem: Opłata skarbowa + Nazwisko

III Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

IV Uwagi

W celu sprawdzenia poprawności i rzetelności dokonanych wpisów, poddaje się je weryfikacji raz na 12 miesięcy, licząc od daty ostatniej weryfikacji (pierwsza weryfikacja po 12 miesiącach od daty wydania książeczki).
Wprzypadku przerwy w podróżach trwającej dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty ostatniej weryfikacji, wpisy, podlegają weryfikacji w ciągu 12 miesięcy odchwili rozpoczęcia podróży.
Weryfikacji dokonuje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.
Przeprowadzającweryfikację dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej ma prawo zażądać przedłożenia dzienników pokładowych, ich wyciągów lub innych dokumentów.
Poprzeprowadzeniu weryfikacji dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej dokonuje w książeczce zapisu o dokonanej weryfikacji.
Jeżeli posiadacz książeczki nie przedłoży książeczki do weryfikacji przed upływem terminów, wpisy dokonane po upływie tych terminów nie będą uwzględniane.
Weryfikacji dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron