A A A _Drukuj

Opłaty skarbowe

Uprzejmie informujemy, że z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej przez organ administracji publicznej powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Właściciel rachunku: Urząd Miasta Szczecin - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Tytułem: Nazwa opłaty skarbowej + Nazwisko/ Nazwa statku

 

Na podstawie art. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 ze zm.) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

 

L.p.

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

I

Dokonanie czynności urzędowej

 

1

Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia

24 zł

2

Decyzja do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł

 

Weryfikacja i zmiany w żeglarskich książeczkach pracy (w tym: wpis o przedłużeniu ważności świadectwa zdrowia w żeglarskiej książeczce pracy, wpis o nowych uprawnieniach zawodowych w żeglarskiej książeczce pracy, wpis o weryfikacji żeglarskiej książeczki pracy)

 

II

Wydanie zaświadczenia

 

1

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

2

Legalizacja dokumentu

26 zł

 

Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego

 

 

Legalizacja książki kontrolnej oleju

 

 

Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych

 

3

Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

4

Pozostałe zaświadczenia

17 zł

 

Zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa statku

 

 

Zatwierdzenie protokołu parametrów silnika

 

 

Zaświadczenie o wpisie statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

 

 

Zaświadczenie o wykreśleniu statku z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

 

 

Zaświadczenie o nie figurowaniu statku w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej

 

 

Zaświadczenie o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej

Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu hipoteki morskiej lub zastawu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej

 

 

Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej

 

III

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

1

Pozostałe zezwolenia (pozwolenia)

82 zł

 

Zezwolenie na przewóz specjalny

 

 

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy na wodzie

 

 

Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo)

 

 

Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie, żeglugi na skuterach wodnych

 

 

Zezwolenie na przeprowadzenie prób technicznych i prób szybkości statków

 

2

Przedłużenie terminu ważności zezwolenia – 50% stawki podstawowej

41 zł

IV

Złożenie dokumentu

 

 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł

projektowanie stron SSI - projektowanie stron