A A A _Drukuj

Numery kont do opłat

1. Opłaty administracyjne

Poniższe opłaty należy dokonywać na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Tytułem: Nazwa opłaty + Nazwisko

 

WYSOKOŚCI OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH
IUprawianie żeglugi obcymi statkami
1 Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych  
  1) na jedną podróż 100zł
  2) na określony czas lub wielokrotne podróże 200zł
2 Za wtórnik pozwolenia 20zł
IISpełnienie wymogu zdolności zawodowej 
1 Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej 30zł
1a Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej 30zł
2 Za wtórnik pozwolenia 15zł
IIIRejestr administracyjny 
1 Za wpis statku do rejestru :  
  1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 40zł
  2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 80zł
  3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 80zł
  4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 400zł
2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15zł
3 Za wtórnik karty rejestracyjnej 20zł
4 Za wyciąg lub odpis z rejestru 15zł
IVPomiar statków 
1 Za świadectwo pomiarowe:  
  1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków 150zł
  2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków 100zł
2 Za wtórnik świadectwa pomiarowego
U w a g a: Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku.
60zł
VDokumenty bezpieczeństwa statku 
1 Za świadectwo zdolności żeglugowej 25zł
2 Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej 20zł
3  Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej 15zł
4  Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 15zł
5  Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej 15zł
6  Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej 15zł
7  Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji) 200zł
8  Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej 20zł
9  Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 20zł
10  Za wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej 150zł
11  Za wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej 100zł
12  Za przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej 50zł
13  Za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej 25zł
14  Za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej 50zł
15 Wydanie wspólnotowego uzupełniającego świadectwa zdolności żeglugowej 25zł
16 Przedłużenie wspólnotowego uzupełniającego świadectwa zdolności żeglugowej 25zł
VIKwalifikacje zawodowe 
1 Za egzamin na patent 150zł
2 Za egzamin na świadectwo 100zł
3 Za patent 50zł
4 Za świadectwo 25zł
5 Za wtórnik patentu 40zł
6 Za wtórnik świadectwa 20zł
VIIŻeglarska książeczka pracy 
1 Za żeglarską książeczkę pracy 30zł
VIIIPilotaż 
1 Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 50zł
2 Za uprawnienie pilotowe 50zł
3 Za egzamin na pilota 100zł
4 Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 100zł
5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50zł
IXRIS 
1 Za wydanie dokumentu zgodności 200zł
XInne 
1 Wtórnik świadectwa eksperta ADN 30zł
2 Zakup ksiązki kontrolnej oleju 3zł
3 Zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych 200j.t.*
4 Uznanie kwalifikacji do wykonania zawodu regulowanego (żegluga śródlądowa) w rozumieniu porzepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 735zł

*j.t. - jednostka taryfowa

2. Opłaty skarbowe 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Gminy Miasta Szczecin

Nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Tytułem: Opłata skarbowa + Nazwisko

 

WYSOKOŚCI OPŁAT SKARBOWYCH
IZa dokonanie czynności urzedowej
2 Weryfikacja i zmiany w żeglarskich książeczkach pracy (w tym: wpis o przedłużeniu ważności świadectwa zdrowia w żeglarskiej książeczce pracy, wpis o nowych uprawnieniach zawodowych w żeglarskiej książeczce pracy, wpis o weryfikacji żeglarskiej książeczki pracy) 10zł
3 Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego  26zł
4 Legalizacja książki kontrolnej oleju 26zł
5 Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia 24zł
6 Poświadczenie zgodności z oryginałem odpisów (kserokopii dokumentów) - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy  5zł
7 Zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa statku  17zł
8 Zatwierdzenie protokołu parametrów silnika  17zł
9 Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych 26zł
IIZezwolenia
1 Zezwolenie na przewóz specjalny 82zł
2 Zezwolenie na zorganizowanie imprezy na wodzie 82zł
3 Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo) 82zł
4 Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie, żeglugi na skuterach wodnych 82zł
5 Zezwolenie na przeprowadzenie prób technicznych i prób szybkości statków 82zł
IIIZaświadczenia
1 Zaświadczenie o wpisie statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej 17zł
2 Zaświadczenie o wykreśleniu statku z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej 17zł
3 Zaświadczenie o nie figurowaniu statku w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej 17zł
4 Zaświadczenie o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej 17zł
5 Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu hipoteki morskiej lub zastawu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej 17zł
6 Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego 17zł
7 Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej 17zł

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron