A A A _Drukuj

Montaż płyt nakładkowych na kadłubie

1. Cel instrukcji

 

Instrukcje te zostały opracowane w celu zapewnienia jasności zasad zachowania wytrzymałości kadłuba (art. 3.02 ust. 1) oraz wymiany i naprawy poszycia kadłuba (art. 3.02 ust. 1 lit. c), zdanie ostatnie i art. 19.02 ust. 1 lit. d)). Niniejsza instrukcja dotyczy montażu nowych płyt nakładkowych.

 

2. Zasady ogólne

 

Istnieją dwa różne rodzaje płyt nakładkowych:

1. Płyty nakładkowe instalowane podczas nowych budów lub przebudowy zgodnie z zasadami dobrych praktyk w budownictwie okrętowym,

2.  Płyty nakładkowe przeznaczone do opóźniania zużywania się lub odnawiania poszycia kadłuba. Zasadniczo należy unikać stosowania płyt nakładkowych lub montować je tylko w szczególnych przypadkach.

 

3.  Płyty nakładkowe instalowane podczas nowej budowy lub przebudowy

3.1  Płyty nakładkowe instalowane podczas nowej budowy

 

Płyty nakładkowe montowane podczas nowej budowy znajdują się głównie w następujących miejscach:

a)  Płyty wzmacniające wokół otworów i przejść na kadłubie i poszyciu pokładu (otwory, korytarze na rury, szpigaty itp.),

b)  Płyty w narożnikach dużych luków,

c)  Podłużne pasy płyt na poziomie pasa prostego,

d)  Pasy płyt chroniące przed zużyciem spowodowanym ścieraniem poszycia kadłuba (na dziobie i rufie oraz ewentualnie na poszyciu zęzowym i bocznym na pewnej wysokości nad dnem),

e)  Płyty wzmacniające w poszczególnych punktach konstrukcji pod specjalnym wyposażeniem (np.: windy kotwiczne, pompy, maszty, dźwigi, wciągarki, kotwice itp.)

 

3.2  Płyty nakładkowe montowane w ramach przebudowy

 

Jeśli płyty nakładkowe są montowane w ramach przebudowy, można je zamontować tylko na płytach, które po przebudowie nie osiągają minimalnej grubości i posiadają naddatek korozyjny wynoszący co najmniej 0,7 mm. W przeciwnym razie należy uprzednio odnowić płyty, na które mają być nakładane płyty typu nakładkowego.

W szczególności pasy płyt do wzmacniania wzdłużnych wiązarów kadłuba statku w przypadku jego wydłużenia muszą rozciągać się co najmniej na długość sekcji ładunkowej, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych uzasadnieniem popartym notatką obliczeniową.

 

4. Płyty nakładkowe przeznaczone do opóźniania zużywania się lub odnawiania poszycia kadłuba

4.1 Miejsca, w których dozwolony jest montaż płyt nakładkowych

 

Płyty te mogą być montowane w następujących miejscach:

a)  W przypadku uszkodzenia (naprawa tymczasowa - ważność wg certyfikatu),

b)  W przypadku korozji wżerowej, ewentualnie z przebiciem, niewpływającym na wytrzymałość konstrukcji (np. pod maszynownią, w drodze naporu wiatru/wodnego), z wyjątkiem w kierunku płyt dennych i płyt zęzowych w strefach ładunkowych,

c)  W przypadku powierzchni narażonych na ścieranie, w celu zatrzymania zużycia płyt kadłuba (może być montowany tylko na płytach, które nie osiągnęły jeszcze minimalnej grubości),

d)  W przypadku poszycia zęzowego podwójne poszycie galwaniczne powinno być ciągłe przez co najmniej 70 % długości statku. W przeciwnym razie płyty nakładkowe powinny mieć minimalną długość i minimalną odległość między nimi nie mniejszą niż (2,5 + L/40) m lub rozciągać się co najmniej na długości trzykrotnie większej niż odległość między burtami dla statków o długości L nie większą niż 45 m. Należy je wydłużyć co najmniej o długość dwukrotnej długości wręgu przed i za strefą, której to dotyczy,

e)  Na szwach nitowanych dla zapewnienia wodoszczelności,

f)  Przed i za strefą ładunkową statku

 

4.2  Miejsca, w których nie jest dozwolony montaż płyt nakładkowych

 

Płyty te nie mogą być montowane w następujących miejscach:

a)  Na płytach, których grubość nie przekracza minimalnej dopuszczalnej grubości,

b)  Na otworach w płytach powstałych na skutek korozji elementów zapewniających wodoszczelność zbiornika,

c)  Na dużych powierzchniach w strefie ładunkowej,

d)  Do pokrywania szwów spawania poprzecznego,

e)  Na dnie między grodzią czołową części dziobowej i za grodzią części rufowej,

f)  W obszarze ładunkowym zbiornikowców silnikowych, zbiornikowców barek pchanych i zbiornikowców barek do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z umową ADN,

g)  Nad bunkrami zawierającymi produkty łatwopalne, z wyjątkiem obszarów ścieralnych,

h)  Na płytach lub spoinach wykazujących wyboczenie lub zjawisko zmęczenia,

i)  Na istniejących płytach nakładkowych.

 

5. Montaż płyt nakładkowych

 

a)  Płyty nakładkowe powinny być montowane i zgrzewane zgodnie z zasadami dobrych praktyk w zakresie budownictwa okrętowego.

b)  Płyty ścieralne powinny mieć szerokość od 200 do 300 mm-.

c)  Blachy wzmacniające wzdłużnika nie powinny mieć szerokości większej niż 600 mm.

d)  Grubość płyt nakładkowych powinna wynosić od 1 do 1,5-krotności grubości płyty, na której jest zamontowana.

e)  Płyty nakładkowe montowane w celu opóźnienia zużycia lub wymiany płyt kadłuba należy wymienić, gdy ich grubość jest mniejsza niż 3 mm.

W sprawozdaniu z pomiarów grubości należy podać obecność płyt nakładkowych. Przy odnawianiu świadectwa należy dokładnie zbadać obszary statków, w których zainstalowane są płyty nakładkowe, aby ustalić, czy można je przechowywać w tym stanie.

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron