A A A _Drukuj

Uproszczone świadectwa zdolności żeglugowej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2010r. Nr 216, poz. 1424)

I Statki podlegające wydawaniu uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków o nośności mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu do 12 pasażerów oraz innych jednostek niepodlegających wydaniu świadectwa zdolności żeglugowej oraz wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.

II Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

 • dokument z przeglądu technicznego oraz wyciąg ze świadectwa pomiarowego, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu,

 • orzeczenie Urzędu Dozoru Technicznego o stanie kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych
  przeznaczonych do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony,
  dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wyłączeniem
  statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji,

  dodatkowo:

 • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem
  bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych

 • dla statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW – dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.

III Termin ważności świadectwa zdolności żeglugowej

Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju statku, nie dłuższy jednak niż:

 • 5 lat - w przypadku statku o napędzie mechanicznym;

 • 10 lat - w przypadku statku bez napędu mechanicznego.

IV Opłaty

 • Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej – 20 zł

 • przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej – 15 zł

 • dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej – 15zł

 • wtórnik uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej – 20 zł

V Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

VI Uwagi

Podstawę do wydania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie lub wyciągi dokumentów wyżej wymienionych oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o napędzie mechanicznym do przewozu rzeczy a także pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydający to świadectwo. W uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się zmian na udokumentowany wniosek armatora.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron