A A A _Drukuj

Świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. z dnia 29.08.2012 Nr 974)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

  • Ważny dokument dopuszczający statek do żeglugi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 21 grudnia  2000 r.  o żegludze śródlądowej (Dz.U. z dnia 6 grudnia 2013 r., poz. 1458)
  • Protokół z przeprowadzenia badania w zakresie spełnienia dodatkowych wymagań technicznych (przeprowadzane przez Transportowy Dozór Techniczny)

II Terminy ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych na okres nie dłuższy niż 5 lat.

III Opłaty

  • świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych- 200 zł
  • przedłużenie ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych- 100 zł
  • wtórnik świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych- 20 zł

IV Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

V Uwagi

Podstawę do wydania świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych stanowią kopie dokumentów wymienionych powyżej lub wyciągi z tych dokumentów.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron