A A A _Drukuj

Dokumenty rejestracyjne

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 340).

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

Wniosek o wpis statku do rejestru

Składający wniosek, armator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające uprawnienia do władania statkiem.

 • Do wniosku o wpis statku do rejestru dołącza się:

 • jeżeli armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). Dowód własności dołącza się do wniosku o wpis statku do rejestru wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub z adnotacją właściwego urzędu skarbowego zamieszczoną w dowodzie własności, że jest on zwolniony lub nie podlega tej opłacie, za wyjątkiem dowodów własności: sporządzonych za granicą, wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży statków albo na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia od tego podatku.
 • jeżeli armator nie jest właścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do władania statkiem we własnym imieniu
 • jeżeli armatorem jest osoba prawna – dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę oraz wskazujący imiona inazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby
 • jeżeli statek był poprzednio wpisany do rejestru prowadzonego przez inny organ rejestrowy albo do rejestru za granicą – dowód wykreślenia statku z tego rejestru
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisania statku do rejestru czasowego – dokument potwierdzający zgodę państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego
 • Do wniosku o wpis do rejestru statku, który nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej – dodatkowo dołącza się opinię, uznanego przez organ prowadzący rejestr rzeczoznawcy, o zdolności statku do żeglugi w określonym rejonie i terminie.

II Opłaty

wpis statku do rejestru:

 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 – 40 zł
 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 – 80 zł
 • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 – 80 zł
 • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 – 400 zł
 • za dokonanie zmian wpisu w rejestrze – 15 zł
 • za wtórnik karty rejestracyjnej – 20 zł

III Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron