A A A _Drukuj

Uzupełniające Wspólnotowe świadectwa zdolności żeglugowej

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2016/1629 Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE

I Statki podlegające wydaniu uzupełniającego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

Uzupełniające wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statków posiadających świadectwo wydane na podstawie art. 22 zrewidowanej Konwencji o żegludze na Renie.

II Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

Do wniosku o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej należy załączyć:

  • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską;

  • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu;

  • kopię wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

III Terminy ważności uzupełniającego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

Uzupełniające wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas zgodny z terminem ważności Reńskiego Świadectwa Zdolności Żeglugowej.

IV Opłaty

  • uzupełniające wspólnotowe  świadectwo zdolności żeglugowej – 25 zł

  • przedłużenie uzupełniającego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej- 25zł

V Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

VI Uwagi

Podstawę do wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie dokumentów wymienionych powyżej lub wyciągi z tych dokumentów.

Przedłużenie terminu ważności uzupełniającego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej odnotowuje się w tym świadectwie.

W przypadku gdy uzupełniające wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej zostało utracone lub uległo zniszczeniu, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora. 

Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wydania uzupełniającego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki powyżej określone.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron