A A A _Drukuj

Świadectwa zdolności żeglugowej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1156 )

I Statki podlegające wydawaniu świadectwa zdolności żeglugowej

Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów, oraz holowników lub pchaczy - innych niż:

 • statków o długości nie mniejszej niż 20 m,

 • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3,

 • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa powyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych, statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów,

 • statków przeznaczonych do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszy

II Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności świadectwa zdolności żeglugowej
 • dokument klasyfikacyjny polskiej instytucji klasyfikacyjnej oraz wyciąg ze świadectwa pomiarowego, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu,
 • orzeczenie Urzędu Dozoru Technicznego o stanie kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony, dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji,

dodatkowo:

 • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych, dla statku nowo zbudowanego lub przebudowanego, używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW – dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.

III Termin ważności świadectwa zdolności żeglugowej

Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju statku, nie dłuższy jednak niż:

 • 5 lat - w przypadku statku o napędzie mechanicznym;

 • 10 lat - w przypadku statku bez napędu mechanicznego.

IV Opłaty

 • świadectwo zdolności żeglugowej – 25 zł
 • przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej – 15 zł
 • dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej – 15zł
 • wtórnik świadectwa zdolności żeglugowej – 20 zł

V Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

VI Uwagi

Podstawę do wydania świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie lub wyciągi dokumentów wyżej wymienionych oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o napędzie mechanicznym do przewozu rzeczy a także pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydający to świadectwo.

W świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się zmian na udokumentowany wniosek armatora.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron