A A A _Drukuj

Opłaty administracyjne

Uprzejmie informujemy, że za rozpatrzenie sprawy indywidualnej przez organ administracji publicznej

pobierana jest opłata administracyjna, wymagana na podstawie ustawy.

 

Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr  62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Nazwa opłaty administracyjnej + Nazwisko/ Nazwa statku

 

TABELA 1 

USTAWA O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ 

Na podstawie art. 70 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za poszczególne rodzaje spraw, które zostały określone w załączniku do tejże ustawy. 

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

I

Uprawianie żeglugi obcymi statkami

 

1

Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych:

 

 

1) na jedną podróż

100 zł

 

2) na określony czas lub wielokrotne podróże

200 zł

2

Za wtórnik pozwolenia

20 zł

II

Spełnienie wymogu zdolności zawodowej

 

1

Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

30 zł

1a

Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej

30 zł

2

Za wtórnik zaświadczenia

15 zł

III

Rejestr administracyjny statków

 

1

Za wpis statku do rejestru:

 

 

1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

40 zł

 

2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2

80 zł

 

3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

80 zł

 

4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2

400 zł

2

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze

15 zł

3

Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego statku

20 zł

4

Za wyciąg lub odpis z rejestru

15 zł

IV

Pomiar statków (Uwaga: opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku)

 

1

Za świadectwo pomiarowe:

 

 

1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków

150 zł

 

2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków

100 zł

2

Za wtórnik świadectwa pomiarowego.

60 zł

V

Bezpieczeństwo statku

 

1

Za świadectwo zdolności żeglugowej

25 zł

2

Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

20 zł

3

Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

4

Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

5

Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

6

Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

7

Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji)

200 zł

8

Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

9

Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

10

Za unijne świadectwo zdolności żeglugowej

150 zł

11

Za tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej

100 zł

12

Za uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej

50 zł

13

Za przedłużenie albo odnowienie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

14

Za przedłużenie albo odnowienie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

15

Za przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

16

Za dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej

25 zł

17

Za duplikat unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

18

Za duplikat uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

25 zł

19

Za duplikat tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

25 zł

20

Za wyciąg lub odpis unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

21

Za świadectwo instalacji i działania dla radarowych instalacji nawigacyjnych, wskaźników skrętu, sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego i tachografów w żegludze śródlądowej

50 zł

VI

Kwalifikacje zawodowe

 

1

Za egzamin na patent

150 zł

2

Za egzamin na świadectwo

100 zł

3

Za patent

50 zł

4

Za świadectwo

25 zł

5

Za wtórnik patentu

40 zł

6

Za wtórnik świadectwa

20 zł

VII

Żeglarska książeczka pracy

 

 

Za żeglarską książeczkę pracy

30 zł

IX

Pilotaż

 

1

Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

50 zł

2

Za uprawnienie pilotowe

50 zł

3

Za egzamin na pilota

100 zł

4

Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

100 zł

5

Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2

50 zł

X

RIS

 

 

Za wydanie dokumentu zgodności

200 zł

 

 

 

TABELA 2 

 USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 Na podstawie 33 i 34 w związku art. 38 oraz art. 62 w związku z art.63 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, ze zm.) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za rozpatrzenie spraw określonych w § 14 i 17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1045, ze zm.) oraz spraw uregulowanych w § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. z 2012 r. poz. 974). 

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

I

Świadectwo eksperta ADN

 

1

Egzamin kończący kurs na eksperta ADN, na eksperta ADN do spraw przewozu gazów i na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów (opłata za każdy z egzaminów)

100 zł

2

Wtórnik świadectwa eksperta ADN

30 zł

II

Dopuszczenie statku ADN

 

1

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN

200 zł

2

Wydanie tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN

100 zł

3

Wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia statku ADN lub tymczasowego świadectwa

20 zł

 

 

 

TABELA 3 

USTAWA O WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH 

Na podstawie art.6 i 8 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za poszczególne rodzaje spraw, które zostały określone w załączniku do ustawy.

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

1

Wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych

200 j.t.*

2

Wydanie dziennika prac podwodnych

10 j.t.*

3

Wydanie duplikatu dziennika prac podwodnych

15 j.t.*

  *Jednostka taryfowa (j.t.) oznacza, że jej wartość złotowa stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego) liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810).

  

 

TABELA 4 

USTAWA O ZASADACH UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  

NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 

Na podstawie art.9 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.220), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa (Dz. U. z 2017 r. poz.234) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne. 

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

1

Właściwy organ, na wniosek osoby, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej prawo wykonywania zawodu regulowanego, wydaje zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez tę osobę kwalifikacji zawodowych, w celu uznania tych kwalifikacji w państwie członkowskim.

78 zł *

2

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanej dalej "decyzją w sprawie uznania kwalifikacji",

910 zł **

 * Opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł, godnie z postanowieniem § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778).

 ** Opłata w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona wg zasad jak wyżej.

 

TABELA 5

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. W SPRAWIE SPOSOBU I ZAKRESU PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI TECHNICZNYCH, DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TYCH SPRAWACH, A TAKŻE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNE I SPOSOBU ICH UISZCZANIA

Na podstawie załącznika nr 3 rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r.  w  sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz.U. 2019 poz. 842) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne. 

 

TABELA NR 1. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNE

Pkt

Zakres inspekcji statku

Wysokość opłaty w PLN

1

budowa: a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałość i stateczność, b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;

1200

2

prześwit bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta, oraz znaki i podziałki zanurzenia

300

3

właściwości manewrowe

900

4

urządzenia sterowe

600

5

sterówka

400

6

budowa maszyn

900

7

emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych

500

8

urządzenia i instalacje elektryczne

600

9

wyposażenie

500

10

spełnianie wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy

300

11

pomieszczenia dla załogi

300

12

urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodzenia zasilane paliwem

300

13

instalacje gazu płynnego dla celów gospodarczych

300

14

pokładowe oczyszczalnie ścieków

300

15

radarowy sprzęt nawigacyjny i wskaźniki skrętu

300

16

sprzęt Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego

300

17

tachografy

300

 


 

TABELA NR 2. WSKAŹNIKI KORYGUJĄCE OPŁATY ZA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNE

Obliczoną według tabeli nr 1 sumę opłat należnych za poszczególne czynności inspekcyjne należy pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik korygujący, ustalony dla rodzaju statku oraz rejonu pływania.

Pkt

Rodzaj statku

Wskaźnik korygujący

Wszystkie statki

 

dopuszczone do żeglugi w rejonie 1

1,20

 

dopuszczone do żeglugi w rejonie 2

1,10

 

dopuszczone do żeglugi w rejonie 3 i 4

1,00

Statki towarowe bez własnego napędu mechanicznego

 

barki do 500 t

0,50

 

barki powyżej 500 t do 1500 t

0,75

 

barki powyżej 1500 t

1,00

Statki towarowe z własnym napędem mechanicznym

 

barki motorowe do 500 t

0,75

 

barki motorowe powyżej 500 t do 1500 t

1,00

 

barki motorowe powyżej 1500 t

1,15

 

zbiornikowce z napędem do 500 t

1,20

 

zbiornikowce z napędem powyżej 500 t do 1500 t

1,25

 

zbiornikowce z napędem powyżej 1500 t

1,30

Holowniki pchacze i lodołamacze

 

o łącznej mocy maszyn do 250 kW

0,75

 

o łącznej mocy maszyn powyżej 250 kW do 500 kW

1,00

 

o łącznej mocy maszyn powyżej 500 kW do 1500 kW

1,25

 

o łącznej mocy maszyn powyżej 1500 kW

1,50

Inne statki motorowe i żaglowe oraz łodzie robocze bez napędu mechanicznego

 

o wyporności do 60 m3

0,50

 

o wyporności powyżej 60 m3

0,80

 

statek do połowu ryb o wyporności do 60 m3 z własnym napędem

0,75

 

statek do połowu ryb o wyporności powyżej 60 m3 z własnym napędem

1,00

Promy motorowe

 

o nośności do 75 pasażerów

1,00

 

o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,25

 

o nośności powyżej 400 pasażerów

1,50

Statki pasażerskie

 

statek wycieczkowy o nośności do 75 pasażerów

1,00

 

statek wycieczkowy o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,25

 

statek wycieczkowy o nośności powyżej 400 pasażerów

1,50

 

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności do 75 pasażerów

1,25

 

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,50

 

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności powyżej 400 pasażerów

1,60

 

 

TABELA 6

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 22 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE POMIARÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Na podstawie załącznika nr 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej Dz.U. 2010 nr 115 poz. 772 ) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne. 

 

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z POMIAREM STATKU

Pkt

Rodzaj statku

Opłata (zł)

Statki towarowe bez napędu

 

do 500 t

300

 

od 500 t do 1500 t

450

 

od 1500 t

700

 

barki motorowe

jak za barki bez napędu + 150

 

zbiornikowce

odpowiednio jak za statki towarowe bez napędu lub barki motorowe +100

Holowniki, pchacze i lodołamacze

 

do 500 kW

400

 

od 500 kW do 1500 kW

750

 

powyżej 1500 kW

950

Małe statki o napędzie mechanicznym i żaglowe, także łodzie bez silników w zależności od wyporności

 

do 60 m3

400

 

powyżej 60 m3

750

Urządzenia pływające (LxBxT)

 

bez maszyn

300+ 0,50 za każdy 1 m3

 

z maszynami

jak urządzenia pływające bez maszyn + 150

 

statki do połowu ryb z napędem (LxBxT)

450 +0,50 za każdy 1m3

Promy motorowe

 

do 75 osób

400 + 5 za każdą tonę nośności

 

od 75 do 400 osób

600 + 5 za każdą tonę nośności

Statki pasażerskie

 

do 75 osób

400

 

od 75 do 400 osób

600

 

powyżej 400 osób

750

Statki kabinowe (hotelowce)

 

do 75 osób

750

 

powyżej 75 osób

950

Czynność pomiaru statku

Opłata

 

Dokonywanie pomiarów statków i określanie ich nośności lub wyporności - obliczenia

1/5 - 2/5 opłat z pkt 1-20

 

Sprawdzenie środków ratunkowych i wyposażenia dla dopuszczalnej liczby pasażerów

1/5 - 2/5 opłat z pkt 16-20

 

Sprawdzenie prawidłowego umieszczenia znaków wolnej burty

35 zł za każdą burtę

 

Sprawdzenie rozmieszczenia znaków i symboli pomiarowych, w tym naniesienie cech lub tabliczki komisji inspekcyjnej

25 zł za każdy znak lub cyfrę

 

Sprawdzenie podziałek zanurzenia oraz sposobów ich rozmieszczenia

25 zł za każdą parę

Czas trwania czynności pomiaru statku

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę i za każdego eksperta komisji inspekcyjnej (zł)

I

Przegląd, inspekcja, kontrola, próby, pomiary, obliczenia, sporządzanie raportów

80 zł

projektowanie stron SSI - projektowanie stron